top of page

Jak rozliczyć wynagrodzenie zgodne z Pakietem Mobilności.

18 mar 2023

19 sierpnia 2023 roku w życie weszły kolejne przepisy Pakietu Mobilności, które zmieniają sposób rozliczania wynagrodzeń polskich kierowców na terytorium innego kraju UE.

Od lutego 2022 roku kierowcy wykonujący transport w ramach międzynarodowych przewozów nie są już w podróży służbowej. To oznacza, że znikają diety i ryczałty za noclegi, które dotychczas były wypłacane kierowcom w transporcie międzynarodowym. Zmiana ta drastycznie wpływa na koszty prowadzenia działalności transortowej. Dieta może być wypłacana jedynie w w ramach krajowych przewozów drogowych.


Kierowcy w transporcie międzynarodowym mają prawo do wynagrodzenia obowiązującego w państwie, w którym wykonywana jest usługa transportowa.


W celu złagodzenia skutków zniesienia diet wprowadzono częściowe zwolnienia z podatków i składek:


  • w zakresie ustalania podstawy wymiaru podatku dochodowego od osób fizycznych – przepisy dot. osób zatrudnionych w kraju i przebywających czasowo za granicą;

  • w zakresie ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – przepisy dot. pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców


Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne kwoty stanowiącej równowartość 60 euro za każdy dzień pobytu za granicą, jeżeli miesięczny przychód kierowcy jest wyższy od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (w 2023 roku była to kwota 6.935 zł).


Wynagrodzenie za pracę kierowcy może być płatne w 2 częściach:


  • z dołu, w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego (kiedy miesięczny przychód jest niższy niż przeciętne wynagrodzenie –  w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia, zaś kiedy miesięczny przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie – w wysokości przeciętnego wynagrodzenia) 

  • z dołu, niezwłocznie po ustaleniu pełnej wysokości wynagrodzenia, nie później niż do 21 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.


Obowiązek naliczenia wynagrodzenia w zależności od państwa, w którym wykonywana jest usługa transportowa została uzależniona od rodzaju wykonywanego transportu i tak:


zwolnioe zostały przewozy:

  • tranzyt

  • bilateralne z/do PL = max. 2 dodatkowe operacje


obowiązkiem naliczenia płacy sektorowej objęto:

  • kabotaże

  • cross trade

bottom of page