top of page

Czym jest ewidencja czasu pracy kierowcy.

Krzysztof Woliński

19 mar 2023

Ewidencja czasu pracy kierowcy to dokument, który zawiera szczegółowe informacje o czasie, w którym...

Ewidencja czasu pracy kierowcy to dokument, który zawiera szczegółowe informacje o czasie, w którym pracownik wypełniał swoje obowiązki zawodowe. W przypadku kierowców powinien być sporządzony na podstawie zapisów na karcie kierowcy lub wykresówki.


Ewidencja godzin pracy prowadzona jest indywidualnie dla każdego pracownika. Jest ona niezbędna, aby móc poprawnie rozliczyć jego czas pracy, naliczyć przysługujące poszczególne składniki tj. nadgodziny, pracę w nocy, dyżury, przestoje itp.


Według Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej, które obowiązuje od 01.01.2019 roku, ewidencja czasu pracy pracownika musi zawierać:


  • przepracowaną przez niego liczbę godzin wraz z dokładną informacją o jaka była godzina rozpoczęcia oraz zakończenia pracy,

  • o liczbie przepracowanych godzin w porze nocnej,

  • o liczbie przepracowanych godzin nadliczbowych,

  • informację o dniach wolnych wraz z oznaczeniem powodu ich udzielenia (np. odbiór za nadgodziny),

  • informację o rodzaju oraz wymiarze zwolnień od pracy,

  • informację o rodzaju oraz wymiarze wszelkich nieobecności w pracy,

  • informację o wymiarze nieusprawiedliwionych nieobecności,

  • informację o godzinach pełnionego dyżuru, miejscu jego pełnienia oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia dyżuru,

  • informację o czasie pracy pracownika młodocianego w ramach przygotowania zawodowego.


Przykład poprawnej ewidencji czasu pracy kierowcy:bottom of page