top of page

Zbliża się termin przedkładania oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych oraz informacji o średniej arytmetycznej zatrudnionych kierowców.

18.01.24, 11:00

Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, o którym mowa art. 7 ust. 2, w terminie do dnia 31 marca roku następnego:

  1.  Oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;

  2. Informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.


Jeśli adresatem oświadczenia jest GITD (zezwolenie wydane przez GITD, nie zostało przekazane do starostwa) wniosek należy złożyć poprzez dedykowany formularz za pomocą platformy ePUAP. Wniosek znajduje się pod adresem:


https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/motoryzacja-i-transport/ewidencje-i-transport-miedzynarodowy/oswiadczenie-przedsiebiorcy-o-liczbie-osob-zatrudnionych-w-przedsiebiorstwie-kreptd-


Termin składania oświadczeń za rok 2023 upływa dnia 31 marca 2024 r.


  • oświadczenie należy złożyć jeżeli firma posiada ważne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

  • oświadczenie należy złożyć w oryginale, tj. za pośrednictwem elektronicznego formularza ePUAP (formularz wysłany bezpośrednio z platformy ePUAP); prosimy nie przesyłać wypełnionych oświadczeń z platformy ePUAP na skrzynki e-mail GITD oraz wieloma różnymi środkami komunikacji odnośnie tego samego oświadczenia;

  • w przypadku gdy oświadczenie składa osoba posiadająca pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia w imieniu przedsiębiorcy (podpisuje oświadczenie), należy dołączyć upoważnienie w oryginale oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo;

  • oświadczenie dotyczy 2023 r.;

  • adres do przesłania oświadczenia to adres organu dysponenta danych - do organu wydającego zezwolenie. Dla tzw. 50 latek, jeśli przedsiębiorca uzyskał dodatkowo zezwolenie od starostwa lub urzędu miasta - wówczas adres właściwego starostwa lub urzędu miasta (dysponenta danych);

  • w oświadczeniu należy uwzględnić osoby zatrudnione bez względu na formę/ umowę zatrudnienia/ zlecenia.

  • jednoosobowe działalności gospodarcze, jeśli posiadają ważne zezwolenie, również zobowiązane są do złożenia oświadczenia.  Dla działalności, w których właściciel jest także kierowcą, właściciel uwzględnia siebie zarówno w pozycji dotyczącej osób zatrudnionych jak i w średniej arytmetycznej kierowców;

  • w oświadczeniu należy ująć również kierowców (kierowca może być przedsiębiorcą), z którymi przedsiębiorca zawiera umowę (bez względu na formę zatrudnienia).


źródło: www.gov.plbottom of page