top of page

Kontrola ITD i PIP w firmie transportowej

11.07.24, 06:30

W tym artykule wyjaśniamy:
- Jak przebiega i czego dotyczy kontrola ITD
- Jakie dokumenty sprawdza inspektor ITD
- Jak przebiega i czego dotyczy kontrola PIP

Kontrola ITD czego dotyczy i jak przebiega?

Prawo do przeprowadzania kontroli ma wyłącznie inspektor transportu drogowego lub inspektor państwowej inspekcji pracy. Kontrola ze strony ITD może odbyć się na drodze oraz w firmie. Na drodze przybiera formę "wyrywkową" natomiast w firmie poprzedzona jest listownie.

Inspektor transportu drogowego, podczas przeprowadzania kontroli drogowej musi być umundurowany oraz posługiwać się legitymacją służbową oraz znakiem identyfikacyjnym, a także oznakowanym pojazdem służbowym. Inspektor po zatrzymaniu pojazdu podaje kierującemu stopień, imię i nazwisko oraz przyczynę zatrzymania. Rozpoczęcie kontroli przez inspektora transportu drogowego poprzedzone jest okazaniem kontrolowanemu legitymacji służbowej.

W przypadku kontroli w firmie w pierwszej kolejności ITD listowne powiadamia na 7 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli o tym, że będzie miała miejsce firmie kontrola. Jest to informacja o:

 • kontrolowanym okresie,

 • czego dokładnie będzie dotyczyć oraz jakie dokumenty będą wymagane.

Okres kontroli zależny jest od Inspektora. Kontrola ITD może objąć okres do 12 miesięcy od daty zawiadomienia.

Inspekcja Transportu Drogowego przeprowadza kontrolę w firmie transportowej na podstawie podejrzeń o rażących naruszeń obowiązujących przepisów. Wszczęcie kontroli w firmie przez ITD jest również często powodowane poprzez zatrzymanie kierowcy na drodze oraz wykryciem podczas kontroli naruszeń takich jak np.:

 • nierejestrowanie aktywności na karcie kierowcy,

 • manipulacja na tachografie,

 • brak odpowiednich dokumentów w kabinie pojazdu.


Jakie dokumenty sprawdza inspektor podczas kontroli ITD?

W każdym zawiadomieniu o kontroli znajduje się wykaz wymaganych dokumentów, które będą podlegać kontroli. Każda kontrola różni się, ponieważ kontrolowane są różne aspekty, natomiast można wyróżnić kilka najczęstszych dokumentów, które niemal zawsze są sprawdzane :

 • ewidencja czasu pracy kierowców,

 • zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika lub licencja uprawniająca      do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,

 • certyfikaty kompetencji zawodowych osób zarządzających transportem,

 • wykaz pojazdów podlegających pod działalność gospodarczą.


Jakie dokumenty pomogą nam uniknąć konsekwencji związanych z przekroczeniami czasu jazdy i odpoczynków naszych kierowców:
 • wydruki z tachografu,

 • opisy ewentualnych naruszeń kierowców,

 • raport comiesięcznych naruszeń wg. rozp. WE 561 wraz z ich opisem

 • potwierdzenie dni wolnych (zaświadczenia lub lista dni wolnych),

 • notatki z przeprowadzonych rozmów z kierowcami (upomnienia, nagany).


Kontrola państwowej inspekcji pracy PIP- czego dotyczy i jak przebiega?

Kontroli ze strony państwowej inspekcji pracy może spodziewać się każdy przedsiębiorca. Kontrola nie musi być zapowiedziana oraz może zostać przeprowadzona o dowolnej porze. W praktyce, Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) kontroluje miejsca pracy i przestrzeganie przepisów prawa pracy, w szczególności dotyczących: przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy, przepisów związanych ze stosunkiem pracy, wynagrodzeń oraz innych świadczeń wynikających z tego stosunku.

Zawsze przed przeprowadzeniem kontroli, firma otrzymuje zawiadomienie o planowanej kontroli. Jest to dokument, który mówi nam co dokładnie będzie sprawdzane i jakie dokumenty należy przygotować dla inspektora.

Inspektor może zażądać wglądu do akt osobowych i wszelkich dokumentów związanych z wykonywaniem pracy przez pracowników lub osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. Podczas kontroli, inspektor pracy może również żądać wyjaśnień od podmiotu kontrolowanego w sprawach objętych kontrolą ma również prawo do poruszania się na terenie siedziby oraz wszystkich obiektów przedsiębiorstwa kontrolowanego. Ma także prawo do żądania wyjaśnień w formie ustnej lub pisemnej na temat aspektów objętych kontrolą jak i również okazania wszystkich dokumentów związanych z pracownikami.


Przykładowe obszary podlegające kontroli ze strony państwowej inspekcji pracy:
 • kontrola dokumentacji pracowniczej, dokumentów finansowych, stanowisk pracy,

 • przestrzeganie przepisów prawa pracy w tym przepisów dotyczących legalności zatrudnienia,

 • sprawdzenie czy występuje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia.

Z obecnych uregulowań prawnych wynika, że ewidencja czasu pracy powinna być przechowywana 10 lat, licząc od końca roku, w którym rozwiązano stosunek pracy bądź uległ on wygaszeniu. Wynika to z art. 94 Kodeksu Pracy.

Brak ewidencji czasu pracy kierowcy skutkuje grzywną a Inspektor i tak nakaże jej przygotowanie. Należy pamiętać, że kontrola dotyczy nie tylko samych kart ewidencyjnych, lecz również dodatkowych dokumentów, takich jak wnioski urlopowe, potwierdzenia dokonania wypłat, czy odprowadzonych składek.Wspieramy firmy podczas kontroli organów kontrolnych

Jesteśmy firmą, która specjalizuje się w rozliczaniu czasu pracy kierowców. Doradzamy firmom transportowym oraz reprezentujemy naszych klientów podczas kontroli Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Pracy czy służb kontrolnych z krajów UE.

Przygotujemy wszystkie wymagane dokumenty przed przybyciem Inspektora, jeśli nie była prowadzona wcześniej szczegółowa dokumentacja lub z jakiś innych przyczyn została utracona, odtworzymy ją.

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj: Oferta/ wsparcie podczas kontrolibottom of page